Punkty karne

Rodzaj czynu

Liczba

punktów

Czyny o charakterze szczególnym

Popełnienie przestępstwa drogowego

10

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa

6

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

10

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

10

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

10

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

10

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

10

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

10

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

6

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

5

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

8

Niezastosowanie się do:

- sygnałów świetlnych

6

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

6

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

6

- B-2 "zakaz wjazdu"

5

- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

5

- B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"

5

- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."

5

- F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

5

- P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa"

5

- P-4 "linia podwójna ciągła"

5

- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

4

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."

3

- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."

2

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

2

Niestosowanie się do znaków:

D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

5

P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

5

2

5

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

6

- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

6

- pojazdom szynowym

6

- rowerzystom

6

- podczas zmiany pasa ruchu

5

- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5

- podczas włączania się do ruchu

5

- podczas cofania

4

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5

Naruszenie zakazu zawracania

5

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

2

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

- powyżej 50 km/h

10

- od 41 do 50 km/h

8

- od 31 do 40 km/h

6

- od 21 do 30 km/h

4

- od 11 do 20 km/h

2

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

2

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

5

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

3

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

10

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

5

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

5

- na skrzyżowaniach

5

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

5

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

5

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"

5

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

3

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

3

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

- od zmierzchu do świtu

4

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2

- w okresie od świtu do zmierzchu

2

- w tunelu, niezależnie od pory doby

4

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

- przednich

2

- tylnych

2

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

3

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

Naruszenie zakazu cofania:

- na drodze ekspresowej lub autostradzie

5

- w tunelu, na moście lub wiadukcie

2

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

2

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

1

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

1

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

3

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

3

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"

2

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2

Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem

2

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

5

Naruszenie zakazu:

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

4

- wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

4

Naruszenie przez kierującego zakazu:

- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

3

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

1

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

2

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

5

Przewóz osób

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

6

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych

4

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

2

- kierującego innym pojazdem

1

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

2

- kierującego innym pojazdem

1

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

- 1 osobę

1

- 2 osoby

2

- 3 osoby

3

- 4 osoby

4

- 5 osób

5

- 6 osób

6

- 7 osób

7

- 8 osób

8

- 9 osób

9

- 10 osób lub więcej

10

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

- liczba osób przekracza 5

3

- osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

3

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18

2

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05

2

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem:

- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

0

- nie mając do tego wymaganych uprawnień

0

- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

0

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

0

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

0

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym

0

Naruszenie zakazu holowania

0

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów

0

- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

0

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

0

Używanie "szperacza" podczas jazdy

0

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

0

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

0

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

0

Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych

0

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

0

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

0

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

0

Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

0

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

0

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

0

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

0

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

0

- naruszający stateczność pojazdu

0

- utrudniający kierowanie pojazdem

0

- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

0

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

0

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia

0

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

0

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

0

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

0

Przejazd bez zezwolenia:

- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów

0

- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

0

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

0

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

0

Polityka Prywatności